Regulamin sklepu justplants.pl

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka prywatności w justplants.pl

Przeczytaj o zasadach przetwarzania danych i polityce prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Plantwear S.A., który jest administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, IP urządzenia lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przy czym Plantwear S.A. przetwarza tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), a także IP urządzenia.
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy w Sklepie, przy czym dane osobowe zbierane są w celu: 1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłania newsletterów, 2) realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, oraz 3) prowadzenia marketingu polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są dopasowane do jego preferencji. Dane takie mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko w związku z realizacją Umowy sprzedaży, tzn. kurierowi DPD – wybierając przesyłkę, PayPal – wybierając płatność poprzez kanał PayPal oraz tpay.com – wybierając ten sposób płatności. Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane do państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi stroną w transakcji.
 3. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP urządzenia, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji Zamówień i Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji oraz w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
  5. w celu prowadzenia marketingu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Plantwear S.A., wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  7. w celu świadczenia przez Plantwear S.A. dodatkowych usług po upływie okresu gwarancji i rękojmi, tj. odpłatne lub nieodpłatne (wg decyzji Plantwear S.A.) usuwania uszkodzeń Towarów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia, Umowy sprzedaży albo prowadzenie Konta.
 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 6. Klientowi przysługuje prawo:
  1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Plantwear S.A. przekazuje informacje o tym czy dane dotyczące danego Klienta (osoby) są w ogóle przetwarzane, a jeśli ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
  2. sprostowania – na tej podstawie Plantwear S.A. poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
  3. usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  4. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Plantwear S.A. wstrzymuje się z przetwarzaniem danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem lub Plantwear S.A. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, Plantwear S.A. informuje Klienta o zniesieniu takiego ograniczenia– Plantwear S.A. każdorazowo informuje Klienta, także na jego żądanie, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
  5. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą lub złożonym Zamówień/zawartą Umową sprzedaży, Plantwear S.A. wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie Klient może wnieść do Plantwear S.A. sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, i od tej pory Plantwear S.A. nie może przetwarzać danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych osobowych w innych celach (związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Plantwear S.A., w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
  7. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Plantwear S.A. narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 8. Podawanie przez klienta danych osobowych w formularzach kontaktowych związane jest z przetwarzaniem przez Plantwear S.A. danych osobowych podanych w tym formularzach, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 9. Plantwear S.A. przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Justplants.pl prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Plantwear S.A. oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Plantwear S.A. w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 10. Plantwear S.A. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Poza tym Plantwear S.A. prowadzi analizę ryzyk związanych z ujawnieniem danych osobowych w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Plantwear S.A. oświadcza, że dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Plantwear S.A., jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3.
 11. Plantwear S.A. przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie czasu niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3. Dane osobowe przetwarzane są zasadniczo w czasie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień i Umów sprzedaży. Po tym czasie dane osobowe są usuwane przez Plantwear S.A., chyba że z charakteru celu określonego w ust. 3 wynika konieczność dłuższego przetwarzania danych osobowych (np. w celu realizacji roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją przez czas trwania rękojmi i gwarancji).
 12. Kontakt z Plantwear S.A. we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w szczególności w sprawach określonych w ust. 6, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 13. Plantwear S.A. zastrzega sobie prawo do ujawniana danych osobowych Klientów organom państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli żądanie do ujawnienia posiada podstawy prawne w obowiązujących przepisach.
 14. W celu prawidłowego działania Sklepu, Plantwear S.A. korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane są na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu.
 15. Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 16. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 17. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 18. Sklep Internetowy Justplants.pl wykorzystuje pliki cookies do:
  1. utrzymywania sesji Klienta (pliki własne),
  2. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta (pliki własne),
  3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
  5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Klient korzysta (pliki zewnętrzne),
  6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 19. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
  2. stałe – zakończenie sesji Klienta nie powoduje ich usunięcia.
 20. Każdy Klient i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 21. Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 22. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym
 23. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

Zakupy w justplants.pl

I. DEFINICJE - dowiedz się, co oznaczają użyte w Regulaminie pojęcia.

 1. Klient – podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przegląda treści Sklepu, korzysta z funkcjonalności Sklepu, rejestruje Konto, składa Zamówienie, lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży w ramach Sklepu albo zawiera taką umowę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – dedykowany Klientowi, indywidualny panel z danymi Klienta oraz informacjami dotyczącymi Zamówień, a także ich realizacji, stworzony w związku z przeprowadzeniem procedury rejestracji Konta.
 4. Koszyk – integralna część Sklepu i systemu zakupowego, w której znajduje się lista wybranych przez Klienta Towarów i inne informacje związane z Zamówieniem.
 5. Sprzedawca – Plantwear S.A. (dawniej Wiktor Pyrzyk Plantwear) z siedzibą przy ul. Bohaterów 61B, Radzyń Podlaski (21 – 300), KRS: 0000766519, NIP: 5381859583, REGON: 382460317. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł – opłacony w całości.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, w ramach Sklepu.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Justplants.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty prezentowane oraz oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Plantwear S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Do Umowy sprzedaży stosuje się prawo polskie. Językiem Umowy sprzedaży jest język polski.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE - dowiedz się, kto prowadzi sklep. Poznaj Właściciela.

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.Justplants.pl jest Plantwear S.A. z siedzibą w Białej 51B, Radzyń Podlaski (21 – 300), KRS: 0000766519, NIP: 5381859583, REGON: 382460317. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł – opłacony w pełni.
 2. Dane kontaktowe – adresy elektroniczne: kontakt@Justplants.pl, numer telefonu
  (+48) 720-220-720.
 3. Dane kontaktowe do zgłoszeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w ramach gwarancji, do zwrotu Towarów, do zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu: Justplants.pl, Biała 51B, 21 – 300 Radzyń Podlaski.
 4. Plantwear S.A. prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet i przy pomocy Sklepu.
 5. pl świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnej możliwości przeglądania treści Sklepu, prowadzenia Konta, udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza Zamówienia oraz zawierania Umów sprzedaży za pomocą systemu teleinformatycznego.
 6. Niniejszy regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego, a także warunki sprzedaży Towarów w ramach Sklepu, w tym w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Plantwear S.A. związane z zawarciem Umowy sprzedaży, w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), postanowień Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowień Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady rejestracji Konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego Konta,
  2. zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  4. warunki sprzedaży Towarów w ramach Umów sprzedaży,
  5. zasady przetwarzania danych osobowych.
 9. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.Justplants.pl/regulamin, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.
 10. Warunkiem korzystania ze Sklepu, rejestracji Konta lub złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 11. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.
 12. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta oraz zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome wersja 21 lub wyższy, Windows Internet Explorer 9 lub wyższy, Windows Edge, Safari, Firefox, inne,
  4. rozdzielczość ekranu: 1280x800px.
  5. Dodatkowo, Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 13. Plantwear S.A. zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. poprzez konieczność użycia hasła dostępu do Konta). Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 14. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Plantwear S.A., poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w rozdziale I ust. 2 lub pisemnie na adres Plantwear S.A. wskazany w rozdziale I ust. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
 15. W trakcie korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający o nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu, a także zabronione są działania naruszające prawo czy zmierzające do obejścia prawa, a także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 16. Plantwear S.A. może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszają dobre imię Plantwear S.A. lub innych Klientów.

III. ZASADY ZAKŁADANIA NOWEGO KONTA W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO, czyli jak to działa.

 1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia, podglądu historii zamówionych Towarów czy modyfikacji swoich danych osobowych i adresu dostawy, a także dokonywania zakupów w Sklepie w przyszłości, bez konieczności ponownego podawania danych, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji Konta.
 2. Rejestracja Konta nie jest obligatoryjna. Stroną Umowy sprzedaży zawartej w drodze złożonego Zamówienia może być także Klient nieposiadający Konta, przy czym warunkiem korzystania z funkcjonalności Sklepu i złożenia Zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Zarejestrowanie Konta może nastąpić w każdym czasie.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient powinien podać swój adres poczty elektronicznej oraz stworzyć hasło dostępu do Konta, zgodnie ze wskazówkami podanymi w Sklepie. W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonywanymi Zamówieniami, Klient nie powinien podawać swojego hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
 5. Potwierdzenie zarejestrowania Konta zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, każdorazowy dostęp do Konta następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej Klienta oraz hasło dostępu do Konta). Po zakończeniu korzystania ze Sklepu, Klient powinien każdorazowo wylogować się z Konta.
 7. Jeśli Klient posiadający Konto chce złożyć Zamówienie poprzez to Konto, powinien uzupełnić w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI pozostałe dane osobowe niezbędne do zrealizowania Zamówienia: imię, nazwisko, opcjonalnie firmę przedsiębiorstwa (nazwa firmy), numer telefonu i adres zamieszkania Klienta, który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru.
  1. W zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI znajduje się również podany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej.
  2. W zakładce ADRESY – ADRES WYSYŁKI, Klient może podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres podany w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI.
  3. Wszystkie dane podane przez Klienta w zakładce ADRESY mogą zostać zmienione przez Klienta w każdym czasie poprzez edycję Konta, przy czym po złożeniu przez Klienta Zamówienia, zmiana danych może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Plantwear S.A. na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
  4. W przypadku zmiany danych Klienta, niezbędnych do realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wprowadzenia swoich aktualnych danych lub do poinformowania o tym Plantwear S.A. na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej.
 8. Klient może uzupełnić dane Konta o swoje imię i nazwisko w zakładce SZCZEGÓŁY KONTA, jednak nie jest to obligatoryjne. Dane te Klient może zmienić w każdym czasie poprzez edycję Konta.
 9. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Postanowieniach końcowych Regulaminu.
 10. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów oferowanych przez Sklep.
 11. Klient może w każdym czasie i nieodpłatnie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, poprzez zgłoszenie takiego żądania Plantwear S.A. na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Plantwear S.A. wskazany w rozdziale I ust. 3 Regulaminu.

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI

Składanie zamówień, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Składać Zamówienia mogą Klienci posiadający Konto oraz nieposiadający Konta.
 3. Klient posiadający Konto może składać Zamówienia poprzez to Konto albo z jego pominięciem na zasadach określonych w ust. 4 Regulaminu.
 4. Klient nieposiadający Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji Konta i uzyskania dostępu do niego poprzez logowanie, jednak w procesie składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę Zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, opcjonalnie firmy przedsiębiorstwa (nazwa firmy), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu zamieszkania Klienta (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru, a także do zaakceptowania Regulaminu.
  1. Klient może także podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres swojego zamieszkania.
  2. W trakcie podawania danych osobowych, Klient może zarejestrować Konto, jednak nie jest to obligatoryjne.
 5. Podczas składania Zamówienia Klient może wpisać uwagi dotyczące Zamówienia w odpowiedniej rubryce (UWAGI DO ZAMÓWIENIA).
 6. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Towarów, powinien w rubryce UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać dane do faktury VAT niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT (firmę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numer NIP przedsiębiorstwa).
 7. W Koszyku znajduje się informacja dotycząca wybranego przez Klienta Towaru, jego cena, informacja dotycząca sposobów dostawy oraz koszt dostawy. Jeśli Klient posiada kupon uprawniający do zniżek, może wprowadzić go w odpowiednią rubrykę w Koszyku celem uzyskania zniżki. W Koszyku Klient może także określić ilość wybranego Towaru, który zamierza kupić.
 8. Do złożenia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego Justplants.pl, uzyskania dostępu do Konta w Sklepie albo korzystania ze Sklepu bez rejestracji Konta, wyboru Towaru spośród prezentowanych w Sklepie, wprowadzenia treści własnej personalizacji lub pozostawienie domyślnej, zaznaczenie opcji „Akceptuj Personalizację”, dodanie Towaru do Koszyka, przejścia do kasy, uzupełnienia danych osobowych (jeśli Klient nie korzysta ze Sklepu poprzez swoje Konto), wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wyboru przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 9. Klient akceptując treść personalizacji wyraża zgodę na dopasowanie wyglądu personalizacji do produktu przez Sprzedawce, co może skutkować wystąpieniem nieznacznej różnicy pomiędzy podglądem w Sklepie a gotowym Towarem.
 10. Klient uaktywniając przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdza, iż składa Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 11. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 12. Po uaktywnieniu przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ:
  1. Klient nie ma możliwości modyfikowania Zamówienia,
  2. Zmiana danych osobowych Klienta może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Plantwear S.A. na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
 13. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostaje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne Plantwear S.A., w tym adres Plantwear S.A., dane kontaktowe Plantwear S.A., o których mowa w rozdziale II ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, zamówiony Towar, cenę, sposób i termin zapłaty, numer rachunku bankowego Plantwear S.A., koszt i sposób przesyłki, dane Klienta.
 14. Plantwear S.A. przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Towary, chyba że Klient wybrał płatność za pobraniem i w takim przypadku Plantwear S.A. zrealizuje Zamówienie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu.
 15. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, a potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży przekazywane jest za pomocą poczty elektronicznej, o czym mowa ust. 12 Regulaminu. Klient posiadający Konto ma dostęp do warunków zawartej Umowy sprzedaży z poziomu swojego Konta.

Cena i płatność

 1. Ceny Towarów podane w Sklepie:
  1. są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT),wyrażone są w złotych polskich,
  2. nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  3. Jeśli Klient wybiera opcję personalizacja Towaru (w tym wykonanie graweru), zostanie on poinformowany o jej cenie. Cena za personalizację Towaru nie jest zawarta w cenie Towaru prezentowanej w Sklepie. Informacja o cenie za personalizację znajduje się także w Sklepie przy prezentowanych Towarach.
 2. Za każdym razem przed złożeniem Zamówienia, Klientowi wskazywana jest cena obejmująca całkowity koszt Towarów (w tym koszt personalizacji) i dostawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar oraz za dostawę.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. gotówką „za pobraniem”,
  2.  przelew bankowy na rachunek bankowy Plantwear S.A. wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu,
  3. poprzez system tpay.com: ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.); przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.; karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Plantwear S.A. lub pośrednika ( tpay.com – wskazane w ust.
 5. Za wyjątkiem wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, jeśli Klient nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Plantwear S.A. uprawniony jest do anulowania Zamówienia lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, płatność następuje gotówką do rąk kuriera firmy kurierskiej w momencie dostawy Towaru.
 7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku uproszczonego, paragonu albo faktury VAT.
 8. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia, w tym cena za Towar, nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

Dostawa towarów

 1. Plantwear S.A. zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (np. od kuriera, z punktu odbioru) i powrotu paczki do Plantwear S.A., Klient ponosi koszt ponownego wysłania przesyłki.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty przez Klienta, chyba że Klient wybrał płatność „za pobraniem”, Towary wraz z całym wyposażeniem, instrukcją obsługi i konserwacji (jeśli jest przewidziana dla danego Towaru), a także innymi dokumentami dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (www.dpd.com.pl) lub do wybranego przez Klienta paczkomatu Inpost (www.inpost.pl) .
 5. Dostawa Towarów następuje do maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zapłaty za Towar albo od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu, jeśli Klient wybrał płatność „za pobraniem”. W okresie wzmożonej ilości zamówień (okresy okołoświąteczne, black friday, wyprzedaże, promocje itp.) czas realizacji zamówień może jednak ulec wydłużeniu powyżej 7 dni roboczych.
 6. Plantwear S.A. informuje, iż w momencie odbioru Towaru, Klient powinien sprawdzić przy kurierze stan przesyłki a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w Towarze lub w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Brak sporządzenia protokołu nie stanowi przeszkody do zgłaszania wad Towaru w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w ramach gwarancji.

Rękojmia za wady

 1. Do wad fizycznych i prawnych Towarów stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Jeżeli Towar posiady wady, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Plantwear S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Plantwear S.A. albo Plantwear S.A. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Plantwear S.A. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Plantwear S.A. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 5. Plantwear S.A. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 6. Uprawienia z tytułu rękojmi za wady przysługują wyłącznie Konsumentom. Strony Umowy sprzedaży – Klient niebędący Konsumentem oraz Plantwear S.A., wyłączają między sobą rękojmię za wady, przy czym Strony mogą w drodze negocjacji postanowić inaczej.
 7. Roszczenia z rękojmi należy kierować w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Razem z roszczeniem z rękojmi, Towar powinien być dostarczony na koszt Plantwear S.A. Konsument powinien także wskazać swoje dane, w tym adres e-mail. Konsument może skorzystać z formularza zgłaszania wad w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej znajdującego się w Sklepie.
 8. Plantwear S.A. w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, kierując do niego pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Masz pytanie na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Promocja do -50%